نسخه شماره پنج نرم افزار ارسال پیامک اینترنتی در سایت ما منتشر شد ؛ در این نسخه برخی تغییرات جزئی به گزارش نارضایتی کاربران مبنی بر ناپدید شدن برنامه و نداشتن دکمه خروج کامل خارج از محیط تسکبار بود. این نسخه با افزودن دکمه خروج و برخی تغییرات برنامه نویسی هم اکنون در سایت ما موجود است