با کپی کردن کد زیر در «ساختار قالب فعلی» عکس های هر پست با رفتن موس روی آن بزرگ تر خواهند شد

<style>
.post img {
  transition-duration: 0.5s;
}
.post img:hover {
  transform: scale(1.05);
}
</style>