-نرم افزار قالب ساز (نگارش دوم پایدار - عمومی)

 -نرم افزار تست هوش

 -نرم افزار ارسال پیامک (نگارش Ultra)